X

Czego szukasz?

9 czerwca 2020|uncategorized

Regulamin konkursu „Meksykańska Fiesta ze Smakiem”

 
 • I Postanowienia Ogólne

 
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Meksykańska Fiesta ze Smakiem”(zwany dalej “Konkursem”).
 
 1. Regulamin („Regulamin”) stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
 1. Organizatorem Konkursu jest Jakub Kuroń, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gotuj z Kuroniem Jakub Kuroń z siedzibą w Warszawie (01-864) przy ul. Kochanowskiego 31/60D, NIP 118-181-41-02, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. „Fundatorem nagród” jest De Care Sp. z o.o. i wspólnicy Sp. Komandytowa z siedzibą w Czosnowie, Pieńków 147 A, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS0000431445 ; NIP 118-00-32-372. Fundator jest wydającym nagrodę̨ w rozumieniu art. 41 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, ze zm).
 3. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od 15.06.2020 do 19.06.2020 roku do godziny 23:59 za pośrednictwem Internetu, na fanpage FB serwisu Organizatora https://www.facebook.com/kuron.jakub/ oraz koncie Instagram https://www.instagram.com/gotuj_z_kuroniem_jakub_kuron/ . Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
 • II Udział w Konkursie

 
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 3. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony w § 3 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego Zwycięzców, publicznego udostępnienia w Internecie listy imion i nazwisk Zwycięzców Konkursu i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych. Organizator zastrzega, że prace konkursowe, imiona i nazwiska Zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu na stronach https://www.facebook.com/kuron.jakub/ oraz koncie Instagram https://www.instagram.com/gotuj_z_kuroniem_jakub_kuron/. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 •  III Przebieg Konkursu

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz zgłoszenie swojego udziału w Konkursie zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu. Zadanie konkursowe polega na polubieniu profilu na Instagramie @CasadeMexico_pl lub na facebook https://www.facebook.com/houseofasiapl oraz udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Do jakiego dania dodalibyście Kaktus w zalewie i dlaczego?
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz zgłoszenie swojego udziału w Konkursie zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
 3. Zadanie konkursowe polega na polubieniu profilu na Instagramie @CasadeMexico_pl oraz udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Do jakiego dania dodalibyście Kaktus w zalewie i dlaczego?
 4. Odpowiedź na pytanie konkursowe, prosimy umieszczać w komentarzu pod postem na FB profilu https://www.facebook.com/kuron.jakub/ oraz koncie Instagram https://www.instagram.com/gotuj_z_kuroniem_jakub_kuron/.
 5. Zgłoszenie konkursowe należy wysyłać tak, aby wpłynęło w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 5. Zgłoszenia, które wpłyną przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 6. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. W przypadku, gdy uczestnik prześle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe do udziału w Konkursie zostanie dopuszczone to zgłoszenie, które nadeszło na serwer jako pierwsze. Zgłoszenie konkursowe ma się pojawić pod postem konkursowym na fanpage’u serwisu, prowadzonym na stronie internetowej http://facebook.com oraz na Instagram.
 7. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
 • IV Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

 
 1. W wyniku Konkursu Jury, o którym mowa w § 3 ust. 5, wyłoni do 22.06.2020 roku 6 Zwycięzców, których zgłoszenie zostanie uznane za najciekawsze.
 2. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe w postaci zestawu produktów marki Casa de Mexico o wartości 100 zł.
 3. Do każdej Nagrody zostanie  przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% Nagrody/Nagrody głównej, na pokrycie podatku zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1509  z późn. zm.). Kwota ta nie będzie podlegała wypłacie, lecz przeznaczona zostanie na zapłatę należnego podatku. Zwycięzca oświadcza, że będzie on współdziałał z Fundatorem nagród w celu umożliwienia Fundatorowi nagród wykonania ww. zobowiązania podatkowego. Fundator nagród jako płatnik podatku potrąci kwotę podatku przy wydaniu nagrody oraz wpłaci ją do właściwego urzędu skarbowego.
 4. Organizator konkursu przekaże Fundatorowi nagród potrzebne dane Zwycięzców w celu przekazania im nagrody. W skład danych będzie potrzebne: imię i nazwisko zwycięzcy, wraz z danymi adresowymi do wysyłki nagrody a także adres mailowy i telefon. Wszystkie strony zachowają bezpieczeństwo przekazywania danych zgodnych z zasadami RODO.
 5. Organizator konkursu wyśle do zwycięzców maila z adresu kontakt@houseofasia.pl z oświadczeniem potwierdzenia odbioru nagrody. Zwycięzca w terminie 5 dni od otrzymania nagrody zobowiązuje się do wysłania odpowiedzi na otrzymanego maila.
 6. Nagroda może zostać przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełni wszystkie warunki Konkursu. Nagrody rzeczowe będą wysyłane wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Organizator ma obowiązek udokumentowania przekazania nagrody poprzez zachowanie potwierdzenia otrzymania nagrody w postaci dokumentu przewozowego od firmy kurierskiej.
 7. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
 8. Dane Zwycięzcy Konkursu (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na fanpage FB https://www.facebook.com/kuron.jakub/ oraz koncie Instagram https://www.instagram.com/gotuj_z_kuroniem_jakub_kuron/ do dnia 23.06.2020 roku – skontaktujemy się ze zwycięzcami bezpośrednio – oznaczając je lub wysyłając wiadomość prywatną.
 9. W czasie trzech dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami przez podanym w zgłoszeniu Konkursowym adres e-mail w celu ustalenia szczegółów (w tym terminu i sposobu) odbioru nagród.
 10. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie do siedmiu dni roboczych od dostarczenia, jego prawo do nagrody wygasa.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niepodania lub podania przez Zwycięzcę nieprawdziwych lub nieaktualnych danych uniemożliwiających wydanie mu nagrody.
 12. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 13. W przypadku wygaśnięcia prawa Zwycięzcy Konkursu do nagrody, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.
 
 •  V Reklamacje

 
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z organizacją Konkursu i nagrodami należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Gotuj z Kuroniem Jakub Kuroń Kochanowskiego 31/60D, Warszawie (01-864), z dopiskiem „Meksykańska Fiesta ze smakiem” w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje należy składać osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 3. Reklamacje przesłane po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku uczestnik Konkursu zostanie poinformowany na piśmie przesłanym na adres podany w reklamacji.
 
 • VI Postanowienia Końcowe

 
 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w czasie jego trwania w siedzibie Organizatora oraz w serwisiekuron.com.pl,
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 15.06.2020 r.

Udostępnij!

Sprawdź również
Smak kaszubskiej wsi
18 listopada 2016|Kulinaria

Smak kaszubskiej wsi

Smak kaszubskiej wsi Nowocześnie, smacznie i ekologicznie – tak wygląda Kaszubska wieś, którą z całego serca pokochałem.   Dobry chleb..

Przejdź do wpisu
18 listopada 2016|Kulinaria

Noc z amerykańskim snem

Noc z amerykańskim snem 100% Americana   Tradycja kulinarna w różnych państwach wypracowała przepisy na szybkie dania sprzedawane przeważnie na..

Przejdź do wpisu
18 listopada 2016|Kulinaria

Wędliny, które powodują gęsią skórkę

Wędliny, które powodują gęsią skórkę Okolice Orzysza to rodzinne strony mojej narzeczonej i miejsce, w którym szczególnie lubię wypoczywać, więc..

Przejdź do wpisu